گزینه دو  
گزینه دو   
نمونه سوال  
نمونه سوال های ترم دوم    
اخبار/مقالات  
درس مطالعات اجتماعی
مشاهده فیلم ها
پایه نهم   
آزمون رغبت و توانایی سنجی
جهت شرکت در آزمون رغبت و توانایی سنجی، تا تاریخ 15 بهمن با مراجعه به سایت همگام به نشانی
 http://hamgam.medu.ir
 
و پاسخگویی به تمامی سوالات ، عملیات نهایی شدن را طبق مراحل ذیل انجام دهید .
شرکت در این آزمون بصورت فردی و به عهده دانش آموز می باشد. ضمنا  این زمان هم قابل تمدید نخواهد بود .